kurs

Kurs 2 dager i cellulittmassasje for terapeuter

Kurs 2 dager i cellulittmassasje for terapeuter

Vill du lære unik massasje som forbedrer sirkulasjon og reduserer cellulitter?

Figurforming og cellullitt massasje er en kombinasjon av spesifikk bindevevsmassasje (Deep Tissue Release), lymfedrenasje, kostholdsveiledning, trening og motivasjon.
Metoden er et samarbeid mellom klient og terapeut og går over 10 uker. Shapemassage Metoden har til hensikt å øke blod- og lymfesirkulasjon i de områder av kroppen hvor sirkulasjonen er spesielt hemmet. Cellulitter kan fjernes/reduseres, fettvevet kan reduseres og målbare resultater kan forventes!

Kurset baseres på et program mellom klient og terapeut med ukentlig oppfølging og behandling.

Punktforbrenning av fettdeponiene
Det er vanskelig å oppnå fettforbrenning i bare ett område av kroppen (punktvis fettforbrenning). Forbrenningen i cellene er lik i alle kroppens celler. Men den kan økes med spesifikk behandling av bindevev og lymfesystem.

På kurset lærer du teknikker og et fast behandlings program du følger sammen med dine klienter for å oppnå resultater i løpet av 10 behandlinger. Vi arbeider igjennom vevs område over kroppens største ledd (hofte) behandling foregår i mage, sete og lår.

Vi har utviklet helt egne teknikker som er mer spesifikke enn de som benyttes ved tradisjonell bindevevsmassasje. Fettvevet ”løsrives” og bearbeides, og gjennom repetitiv ukentlig behandling kommer sirkulasjonen i gang. Du som terapeut gjør det dermed mulig å få i gang sirkulasjonen også i disse “vanskelige” områdene. Men, sirkulasjonen i seg selv må skapes gjennom egen fysisk aktivitet hos klienten! Et samspill mellom terapeut og klient er nødvendig for beste resultat skal oppnås.

Effekter dine klienter kan oppnå etter behandlings opplegg:

  • De kan bli slankere i de aktuelle områdene (fettdeponiene kan reduseres)

  • Sirkulasjonen i hofter og ben kan bli bedre

  • Overskuddet kan øke

  • ”Murring” og ”kløing” i bena kan reduseres eller blir borte

  • Menstruasjonssmerter kan bli mindre

  • Fordøyelsen kan bli bedre

  • Huden kan bli glattere, jevnere og finere

  • Allmenn helsetilstand kan bedres

  • Strekkmerker kan reduseres

Vill du bli med på kurs for å lære hjelpe dine klienter med dette?

Du lærer:

Hvordan kommunisere med kunden om deres behov og begrensende faktorer
Dette kurset er ideelt for massører, fysioterapeuter, treningsinstruktører, og alle som jobber med mennesker som ønsker å forbedre kroppens funksjon. Ingen tidligere erfaring med bindevevsteknikker er nødvendig.

Påmeldingsavgift for kurset er 8000kr kroner. Prisen inkluderer all undervisning, kursmateriell og sertifisering ved fullføring av kurset.

Påmelding er nå åpen og vil være tilgjengelig frem til 30.april. Det er begrenset plass på kurset, så meld deg på nå for å sikre din plass!

For å registrere deg eller for mer informasjon, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor eller send en e-post til kurs@kroppibalanse.no.

 Kurset holdes av Massasjeterapeut Linda Wollkert en erfaren massør og terapeut med spesialisering på dype bindevevsteknikker. med over 20 års erfaring som massasjeterapeut. Utdannet 1999 fra Axelsons og medlem i NMF.

Linda er hud, fot og massasjeterapeut og eier av Kroppibalanse AS.

Hun er tidligere Faglærer i dermatologi, praktisk hudpleie og bedriftslære. Linda har i over 17 år jobbet hands on med disse dtr teknikkene med gode resultater for sine klienter. Hun har kurset sine ansatte, massasjeterapeuter og fysioterapeuter på klinikken sin.

Du lærer deg å utføre en kraftig “hands on” behandling som øker sirkulasjonen i muskulatur og bindevev i mage, sete, lår. Behandlingen gir glattere hud, øker kollagen produksjonen, og virker lymfedrenerende. Behandlingen reduserer menstruasjonssmerter, fordøyelse plager, dårlig sirkulert sete og lår, og reduserer deponier/ cellulitter. Du som terapeut får mye praksis og erfaring av behandlingen selv/ vi jobber på hverandre på kurset. Linda veileder og kurser deg gjennom 2 dager med mye praksis og teknikk lære, slik at du kan jobbe dypere og med riktige dype dtr teknikker for fantastiske behandlinger.

Kurs dato 2024:

20-21 april 2024
29-30 juni 2004

kl 10.00-17.00

Kontakt og påmelding: linda@kroppibalanse.no
Faktura utsendes og må betales i sin helhet før kurs oppstart.
Would you like to learn a unique massage technique that enhances circulation and reduces cellulite?

Body shaping and cellulite massage combine specific connective tissue massage (Deep Tissue Release), lymphatic drainage, dietary guidance, exercise, and motivation. This method is a collaborative effort between client and therapist spanning over 10 weeks. The Shapemassage Method aims to increase blood and lymph circulation in areas of the body where circulation is particularly inhibited. Cellulite can be removed/reduced, adipose tissue can be decreased, and measurable results can be expected!

The course is based on a program between the client and the therapist with weekly follow-ups and treatments.

Spot reduction of fat deposits
It's challenging to achieve fat burning in just one area of the body (spot reduction). Cellular metabolism is similar in all cells of the body, but it can be increased with specific treatment of connective tissue and the lymphatic system.

During the course, you will learn techniques and a structured treatment program to follow with your clients to achieve results within 10 sessions. We work through tissue areas over the body's largest joints (hips), treating the abdomen, buttocks, and thighs.

We've developed our own techniques that are more specific than those used in traditional connective tissue massage. Adipose tissue is "released" and processed, and through repetitive weekly treatments, circulation is stimulated. As a therapist, you make it possible to stimulate circulation even in these "challenging" areas. However, circulation itself must be promoted through the client's own physical activity! A synergy between therapist and client is necessary for the best results to be achieved.

Effects your clients can achieve after the treatment program:

They can become slimmer in the targeted areas (fat deposits can be reduced)

Circulation in the hips and legs can improve

Energy levels can increase

Discomfort and itching in the legs can be reduced or eliminated

Menstrual pain can diminish

Digestion can improve

The skin can become smoother, more even, and finer

Overall health condition can improve

Stretch marks can be reduced

Would you like to join the course to learn how to help your clients with this?

You will learn:

How to communicate with clients about their needs and limiting factors

This course is ideal for massage therapists, physiotherapists, fitness instructors, and anyone working with individuals looking to improve body function. No prior experience with connective tissue techniques is necessary.

The registration fee for the course is 8000 kr. This price includes all instruction, course materials, and certification upon completion of the course.

Registration is now open and will be available until April 30th. There are limited spots available, so enroll now to secure your spot!

To register or for more information, please fill out the form below or send an email to kurs@kroppibalanse.no.

The course is led by Massage Therapist Linda Wollkert, an experienced masseuse and therapist specializing in deep connective tissue techniques, with over 20 years of experience as a massage therapist. Graduated in 1999 from Axelsons and a member of NMF.

Linda is a skin, foot, and massage therapist and owner of Kroppibalanse AS.

She is a former teacher in dermatology, practical skincare, and business studies. For over 17 years, Linda has worked hands-on with these techniques, achieving excellent results for her clients. She has trained her staff, massage therapists, and physiotherapists at her clinic.

You will learn to perform a powerful "hands-on" treatment that increases circulation in the muscles and connective tissue in the abdomen, buttocks, and thighs. The treatment promotes smoother skin, increases collagen production, and has a lymphatic drainage effect. It reduces menstrual pain, digestive issues, poorly circulated buttocks and thighs, and reduces deposits/cellulite. As a therapist, you will gain a lot of practice and experience from the treatment itself/we work on each other during the course. Linda will guide and train you through 2 days of extensive practice and technique learning, so you can work deeper and with the correct deep connective tissue techniques for fantastic treatments.

Course dates 2024:

April 20-21, 2024
June 29-30, 2004

Time: 10:00 AM - 5:00 PM

Contact and registration: linda@kroppibalanse.no
Invoices will be issued and must be paid in full before the course starts.

 

Vis alle detaljer

Kropp i Balanse Akademiet

Gjennom Kropp i Balanse Akademiet tilbyr vi en rekke kurs innenfor forskjellige behandlingsområder. Perfekt for deg som ønsker å starte en karriere, for deg som ønsker å utvide behandlingstilbudet du tilbyr kundene dine i dag, eller for deg som ønsker å bli enda bedre i det du driver med.

Kvalitet og kompetanse

Våre kurser avholdes 1 til 1, eller i små grupper på maks 6 deltakere.

Det er fysiskt oppmøte på alle kurser slik at vi kan kvalitetssikre alle våre kursdeltakere best mulig til en hver tid.

Påmelding

Ønsker du å melde deg på kurs hos oss på Kropp i Blanase Akademiet?
Fyll ut kontaktskjemaet og skriv inn kurset du ønsker å melde deg på.

Vi gleder oss til å se deg!


MERK:

Avmelding fra kurs som du er påmeldt koster 500kr i adm gebyr.
Avmelding 1 uke før kursets oppstart eller senere debiteres med 50% av kursavgiften+ 500kr i adm gebyr.

Påmeldingsskjema